تماس با ما

تعداد بازدید:۶۵۵

تماس با رئیس شبکه :دکتر مجتبی فراهانی  109-33724306
تماس با سرپرست مرکز بهداشت:آقای قلعه نویی 108-33724306
تماس با حراست: اقای محمود یوسفی 102-33724306
تماس با روایط عمومی :خانم غیاث آبادی101-33724306
تماس با واحد امور اداری:آقای تبرته118-33724308
تماس با واحد امور مالی:آقای مردای116-33724308
تماس با واحد بهداشت محیط:آقای مهندس طالبی 104-33724306
تماس با واحد بیماریها:آقای شمشیری112-33724308
تماس با واحد بهداشت خانواده:خانم هوشیدری107-33724309
تماس با واحد آموزش سلامت و ضمن خدمت: خانم غیاث آبادی101-33724307
تماس با واحد مدارس و جوانان :خانم تلخابی101-33724306
تماس با واحد آمار و امور بهورزی:خانم فرمهینی113-33724308 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷