طرح و گسترش

تعداد بازدید:۸۱۲

شرح وظایف واحد گسترش

بهره گیری از داده های آماری جمع آوری شده به منظور برنامه ریزی سالیانه و میان مدت در اصلاح  گسترش شبکه های بهداشتی درمانی
نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهاشتی درمانی و ادغام خدمات بهداشتی و هماهنگی واحدهای بهداشتی
تهیه و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی در زمینه های مربوط به نظام بهداشتی در منطقه
نظارت بر واحدهای بهداشتی سطوح میانی و محیطی بر اساس نظام شبکه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدها
تعیین نیازها و اولویتها در توزیع منابع گسترش شبکه ها و براورد نیروی انسانی،ایجاد و تجهیز واحدهای بهداشتی
توسعه و بهبود استاندارد واحد های بهداشتی درمانی
ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی و تعیین فایده اثربخشی آنها
برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مسائل فنی و مدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد.
نظارت بر اجرای ضوابط قانونی در بکارگیری نیروی انسانی شهروروستا
هماهنگی و همکاری با برنامه های جاری بهداشتی در منطقه
انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق مطابق با شرح وظیفه
نظارت بر برنامه و اجرای کامل برنامه بهبر(پزشک خانواده)
جذب پزشک و ماما متناسب با نیازهای جمعیتی منطقه
هماهنگی در خصوص پرداخت حقوق به موقع پرسنل بهبر
تهیه و تجهیز امکانات رفاهی و درمانی به منظور بالا بردن ماندگاری پزشکان
هماهنگی جلسات با بیمه خدمات درمانی

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷