بهداشت مدارس

تعداد بازدید:۳۹۴۹
  

نام و نام خانوادگی: شهناز تلخابی

رشته تحصیلی:کارشناسی بهداشت عمومی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 101

آدرس:

فراهان - فرمهین - بلوار شهید فهمیده - شبکه بهداشت شهرستان فراهان

  

شرح وظایف

 • جمع آوری و جمع بندی آنالیزاطلاعات وآمارفعالیتها وگزارش به واحدسلامت جوانان، نوجوانان ومدارس معاونت بهداشتی 
 • بررسی وشناخت وضع موجود به منظورتعیین نیازها و اولویت ها 
 • همکاری وانجام تحقیقات کاربردی در زمینه سلامت نوجوانان وجوانان ، مدارس 
 • تشکیل و شرکت درکمیته های علمی ، فنی شهرستانها بمنظور بهره گیری تجارب 
 • شرکت وبرگزاری کارگاه وکلاسهای آموزشی و... 
 •  تهیه وتدوین وارائه متون ، رسانه ومدول های علمی آموزشی درزمینه بهداشت مدارس برای گروههای هدف برنامه های بهداشت مدارس (دانش آموزان، والدین، پرسنل و کارکنان مدارس و معلمین)
 • اجرای ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل های ابلاغی 
 • بررسی وشناخت شاخص های سلامت ومشکلات موجود درمراکزبهداشتی و اقدام درجهت رفع آنها 
 • انجام هماهنگی های درون بخش 
 • تلاش درجهت اعتلای سطح دانش فنی وعلمی فردی 
 • تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویا سازی وارتقاء سیستم 
 • بررسی وضعیت موجود وبرآورد نیازهای مالی، نیروی انسانی، ملزومات، تجهیزات وفضای فیزیکی 
 • هماهنگی و همکاری با سایر بخش‌های مرتبط در جهت توسعه برنامه سلامت مدارس 
 • هماهنگی و همکاری با اداره آموزش و پرورش مناطق تحت پوشش 
 • فراهم نمودن زمینه جلب مشارکت دانش آموزان، کارکنان مدارس، والدین دانش آموزان وسایرافراد در ارتقاء بهداشت مدارس 
 • همکاری با واحد سلامت جوانان ومدارس معاونت بهداشتی در برنامه ریزی های تفضیلی 
 • نظارت، پایش، ارزشیابی مستمر و مداوم و فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تابعه 
 • تهیه وتدوین برنامه جامع عملیاتی سالانه واحد براساس شاخص های ارسالی معاونت 
 • تعیین شاخص های جمعیتی دانش آموزان و مدارس درمنطقه تحت پوشش

کلید واژه ها: بهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان فراهان

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۴۰۱