مدیریت

تعداد بازدید:۲۴۷۱
  

نام و نام خانوادگی: محمد حر آبادی فراهانی

رشته تحصیلی:بهداشت عمومی

پست الکترونیک: mohamadhf63@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633724307

شماره تماس داخلی: 108

آدرس:فراهان-فرمهین-بلوارشهید فهمیده-شبکه بهداشت  شهرستان فراهان

 

کلید واژه ها: مرکز بهداشت شهرستان فراهان

آخرین ویرایش۲۸ دی ۱۴۰۲