آموزش بهورزی

تعداد بازدید:۱۷۱۷

معرفی پرسنل:

خانم اکرم جهانشاهلو

سمت:مسئول واحد آموزش بهورزی

شرح وظایف:       
.اجرای ضوابط مربوط به راه اندازی مراکز آموزش بهورزی در سطح استان و نظارت در برگزاری آزمون و گزینش بهورزان از میان نفرات واجد شرایط
*تهیه و تنظیم بودجه مراکز بهورزی و دوره‌های باز آموزی و کاردانها و ارائه آن به کارشناس بودجه استان
*نظارت و ارزشیابی کمی و کیفی فعالیت مراکز آموزش بهورزی و  خانه‌های بهداشت آموزشی و دانش آموزشی در روستا
*ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مراکز آموزش بهورزی با سایر واحدهای بهداشتی در سطح استان
*پیشنهاد در انتخاب، انتصاب و جابجایی مدیران مراکز آموزش بهورزی
*برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره‌های بازآموزی برای مدیران و مربیان مراکز بهورزی، کاردانهای مراکز بهداشتی و بهورزان فارغ التحصیل و همکاری با مجله بهورز
*انجام اقدامات لازم به منظور تأمین و تکمیل نیازهای پرسنلی و تجهیزاتی مراکز آموزش بهورزی
*نظارت و مشارکت مستقیم در جلسات شورای مربیان در موارد لازم و شرکت در تیمهای کارشناسی مرکز بهداشت استان برای نظارت واحدهای بهداشتی
*برگزاری مراسم سالانه روز بهورز ومشارکت در ارزشیابی برای انتخاب بهورز و مربی نمونه
*مشارکت در ادغام طرح‌ها و پیگیری در اجرای صحیح آنها و مشارکت در اجرای دوره‌های آموزش عملی پزشکی اجتماعی و جامعه نگر در واحدهای اجرایی

شماره تماس:

08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-7


 

کلید واژه ها: * مراکز مراکز آموزش مراکز آموزش بهورزی بهورزی آموزش بهورزی آموزش نظارت استان

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱