مطالب مرتبط با کلید واژه

شرح_وظایف


شرح وظایف حقوقی

شرح وظایف : *بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی دانشگاه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه دانشگاه به منظور دفاع از حقوق و منافع دانشگاه و ...