امور دانشجویان غیر ایرانی

فرم درخواست صدور روادید
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • اسکن صفحه اول گذرنامه*فایل های خود رابا فرمت jpg یا jpeg آپلود کنید آپلود
   4
  • اسکن عکس پرسنلی*فایل های خود رابا فرمت jpg یا jpeg آپلود کنید آپلود
    5
   • اسکن فرم درخواست روادید تحصیلی*فایل های خود رابا فرمت jpg یا jpeg آپلود کنید آپلود
     6