کارشناسان اداره خدمات ماشینی

تعداد بازدید:۲۸۱۲

شرح وظایف

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

شرح وظایف

443

رئیس اداره خدمات ماشینی

 

خانم کبری علی آبادی

شرح وظایف

443

کمک کارشناس اداره خدمات ماشینی

 

خانم معصومه منصوری

شرح وظایف

443

کارشناس کامپیوتر اداره خدمات ماشینی

 

خانم سمیه مظفری

 

 شماره تماس مستقیم : 08634173643