کارشناسان اداره دانش آموختگان

تعداد بازدید:۴۲۴۰

تلفن داخلی

سمت

نام و نام خانوادگی

415

رییس  اداره دانش آموختگان

 

معصومه فاضلی

417

 

 کارشناس امور دانش آموختگان ( صدور فرم فراغت از تحصیل)

 

عذرا هداوندی

440

کارشناس امور دانش آموختگان (صدور تائیدیه تحصیلی - صدور مجوز تحویل دانشنامه- مکاتبات خارج از کشور)

 

رضوان رضایی

416

کارشناس امور دانش آموختگان (صدور دانشنامه- گواهی فراغت از تحصیل- ریز نمرات)

 

مروارید سادات میری

429

کارشناس امور دانش آموختگان ( صدور گواهی موقت- صدور گزارش فارغ التحصیلی)

 

مژگان دربندی

 

تلفن مستقیم اداره دانش آموختگان:            08634173379 
  نمابر اداره دانش آموختگان:                     08634173484   

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۷