آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مجموعه تنفیحی قوانین و مقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه استفاده از اعضای هیات علمی مدعومصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
تفویض صلاحیت انتخاب روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۲۸ تیر ۱۳۹۰
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۱ اسفند ۱۳۸۹
آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها ۱۳۸۶.۰۴.۱۹مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامتمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاست کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی تحقیقات و فناوری) مصوب ۱۳۹۳.۰۶.۲۹سیاست کلی نظام
سیاست کلی سلامت مصوب ۱۳۹۳.۰۱.۱۸سیاست کلی نظام