اعضای شورای پیام گزار

ردیفنام و نام خانوادگیسمتدستگاه
1آقای رحمان یوسفیرئیس گروه حفاظت، ایمنی و محیط زیستشرکت آب و فاضلاب استان
2آقای مهدی دمنهمعاون تربیت بدنی و سلامتاداره کل آموزش و پرورش استان
3خانم بیتا امیریکارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و نظارتاداره کل بهزيستي استان
4آقای سید اکبر بنی جمالیمشاور رئیس و مسئول محیط زیست و سلامت غذاسازمان جهاد کشاورزی استان
5آقای محمد رضا بخشیمعاون مالی، پشتیبانی و عمرانیدادگستری کل استان
6آقای دکتر سیروس سلمان نژادرئیس اداره نظارتاداره کل دامپزشکی استان
7خانم بهناز ملکیرئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهرونداناداره کل راه و شهرسازي استان
8آقای سعید غفاریکارشناس اداریسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
9آقای ابوالفضل تكلومسئول HSEشهرداری اراک
10آقای حسین کرمپورمدیر امور اداریاداره کل صدا و سيمای استان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.