آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل ها و آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مجموعه انتظارات بین بخشی از دستگاههای اجرایی برای ارتقای سلامت در جمهوری اسلامی ایراندستورالعمل ها و آئین نامه ها
ساختار و تشکیلات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و زیرمجموعه های آندستورالعمل ها و آئین نامه ها
اهداف توسعه پایداردستورالعمل ها و آئین نامه ها
راه اندازی کانون سلامت محلهدستورالعمل ها و آئین نامه ها
نظام نامه مدیریت جامع سلامت استانیدستورالعمل ها و آئین نامه ها
شاخص های عدالت در سلامتدستورالعمل ها و آئین نامه ها
قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشوردستورالعمل ها و آئین نامه ها
سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴دستورالعمل ها و آئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی برنامه ملی خود مراقبتیدستورالعمل ها و آئین نامه ها
چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت HIV جمهوری اسلامی ایراندستورالعمل ها و آئین نامه ها
سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای کودکیدستورالعمل ها و آئین نامه ها
آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذاییدستورالعمل ها و آئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولتدستورالعمل ها و آئین نامه ها
بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولتدستورالعمل ها و آئین نامه ها