مقالات آماری

تعداد بازدید:۱۳۴۵

1. تاریخچه علم آمار 

2.  ریشه و تعریف آمار

3.   هدف آمار

4.   دانشنامه آماری

5.   منابع آماری در ایران

6.   کاربرد علم آماردر بیمارستان

7.   معرفی آمار زیستی

8.   سالنامه آماری کشور

9.   آمار دروغ نمی گوید

10.  داده کاوی 

11.  داده کاوی یک ابزار آنالیز مدیریتی

12.  نمونه گیری

13.  آماری ها چه میدانند؟

14.  معرفی چند نرم افزار آماری

15.  مراحل تهیه یک طرح آماری

16.  بررسی و تحلیل روشهای تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران

17.  چرا برنامه ریزی مهم است؟ 

18. بررسی و مقایسه شاخص های عملکردی بیمارستان های استان آذربایجان شرقی با شاخص های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

19. تغییرات جمعیتی کشور در 6 دهه ی اخیر

20. چشم اندازی به باروری در ایران از سال 1395 تا 1398

21. شاخص های رصد جهش تولید

22. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک به زبان ساده، مطالعات توصیفی و تحلیلی

23. بررسی جایگاه مرکز آمار ایران با استفاده از روش AHP

24. جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان های کشور 1394-1398

25. رویکرد مرکز آمار ایران در زمان ویروس کووید19

26. ضرورت بکارگیری داشبورد در مدیریت فناوری اطلاعات سلامت

کلید واژه ها: مقاله آمار