• ۱ پرسشنامه نظر خواهی از نحوه تدریس واحد کارآموزی

پرسشنامه نظرخواهی از نحوه تدریس واحد کارآموزی(مخصوص دانشجویان) - پرسشنامه نظر خواهی از نحوه تدریس واحد کارآموزی

نظر خواهي نحوه تدريس واحد كارآموزي
 • 0
 • 1
 • نام واحد كارآموزي*
  2
 • نام استاد*
  3
 • نام بخش*
  4
 • سال تحصيلي*
  5
 • 1- حقوق بيمار را از نظر حضور حداقل فراگيران بر بالين رعايت مي كند*ضعیفمتوسطخوبعالی
  6
 • 2- ارتباط مناسب بين پرسنل درماني و دانشجويان و بيمار برقرار مي كند*ضعیفمتوسطخوبعالی
  7
 • 3- قادر به تامين امنيت بيمار در حيطه عملكردي دانشجو مي باشد*ضعیفمتوسطخوبعالی
  8
 • 4- قادر به تشخيص زمان تفويض مسئوليت به دانشجو مي باشد*ضعیفمتوسطخوبعالی
  9
 • 5- بيان اهداف دوره باليني متناسب با سطح دوره دانشجو*ضعیفمتوسطخوبعالی
  10
 • 6- نظارت به موقع و مستمر بر فعاليت دانشجو*ضعیفمتوسطخوبعالی
  11
 • 7- حمايت از دانشجويان در موقعيت خاص باليني*ضعیفمتوسطخوبعالی
  12
 • 8- تسلط علمي استاد*ضعیفمتوسطخوبعالی
  13
 • 9- مهارت و توانايي باليني و عملي استاد*ضعیفمتوسطخوبعالی
  14
 • 10- تفهيم و انتقال آموزه هاي باليني به دانشجويان*ضعیفمتوسطخوبعالی
  15
 • 11- رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي*ضعیفمتوسطخوبعالی
  16
 • 12- پيگيري و رفع اشكالات دانشجويان*ضعیفمتوسطخوبعالی
  17
 • 13- انجام ارزشيابي مناسب در سنجش ميزان يادگيري*ضعیفمتوسطخوبعالی
  18
 • 14-حضور منظم و فعال در آموزش باليني*ضعیفمتوسطخوبعالی
  19
 • 15- توجه به گزارشات و شرح حال و برطرف كردن نواقص*ضعیفمتوسطخوبعالی
  20
 • پيشنهادات*
  21