اعضای هیأت علمی(برنامه کاری و رزومه)

تعداد بازدید:۵۲۲۹

 

 

اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری شازند   

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

گرایش

برنامه  کاری

رزومه

1

دکتر سهیلا شمسی خانی

ریاست

پرستاری روان

نیم سال دوم 1402-1401

CV

2

مهدی هرورانی

هیات علمی

پرستاری داخلی جراحی

نیم سال اول  1402-1401

CV

3

هادی جعفری منش

هیات علمی

پرستاری داخلی جراحی

نیم سال دوم  1402-1401

CV

4

مریم هوشمند

هیات علمی

پرستاری داخلی جراحی

نیم سال دوم1402-1401

CV

5

میترا جرس

هیات علمی

پرستاری سلامت جامعه

نیم سال دوم 1402-1401

CV

6

زینب قاسم زاده

هیات علمی(طرح تعهد)

پرستاری ویژه

نیم سال دوم 1402-1401

CV

7

مهلا قمی

هیات علمی(طرح تعهد)

پرستاری داخلی جراحی

نیم سال اول 1403-1402

CV

8 محمد شمشیری هیات علمی(طرح تعهد) پرستاری کودکان    

 

 

 

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری شازند