آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
روانشناسی فردی و اجتماعیطرح درس دروس نظری
قسمت اولخلاصه آموزش مجازی پراتیک
پرستاری بیماری های روانطرح درس دروس نظری
آب و الکترولیتطرح درس دروس نظری
نیم سال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲نفرات اول تا سوم
شیوه نامه اجرایی آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای(مرداد ۱۴۰۲)دانشجویان
فرم طرح درس ترکیبیفرم خام طرح درسها
نیم سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱نفرات اول تا سوم
فرایند درخواست کار دانشجویی مختص دانشجویان عرصهفرم های ضروری آموزش
فرایند حذف اضطراریفرم های ضروری آموزش
فرایند اخذ دروس تئوری و کارآموزی با گروههای دیگرفرم های ضروری آموزش
فرایند درخواست گواهی اشتغال به تحصیلفرم های ضروری آموزش
فرم شماره ۴ درخواست کار دانشجویی مختص دانشجویان عرصهفرم های ضروری آموزش
نیم سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱نفرات اول تا سوم
نیم سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰نفرات اول تا سوم
نیم سال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰نفرات اول تا سوم
پرستاری اورژانس در حوادث غیر مترقبهطرح درس دروس نظری
اصول و مهارتهای پرستاریطرح درس دروس نظری
بررسی وضعیت سلامتطرح درس دروس نظری
گوارشطرح درس دروس نظری