مرکز بهداشتی درمانی

تعداد بازدید:۳۰۳۱
نام مرکز جامع سلامت  شماره تماس
مرکز جامع سلامت شهری -روستایی فرمهین 33724307 -126
مرکز جامع سلامت شهری روستایی خنجین 35463447
مرکز جامع سلامت روستایی کودزر 33736222
مرکز جامع سلامت روستایی امیرآباد 33735310
مرکز جامع سلامت روستایی  فشک 33732210
مرکز جامع سلامت روستایی ماستر 58244797
مرکز جامع سلامت  روستایی غیاث آباد 33723375
مرکز جامع سلامت روستایی تلخاب 58233443

 

کلید واژه ها: مراکز جامع سلامت شهرستان فراهان مرکز بهداشت شهرستان فراهان