اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری کارگاه تحقیق
با هدف افزایش کیفیت کار واحد تحقیقات

برگزاری کارگاه تحقیق

با هدف افزایش کیفیت کار واحد تحقیقات ، کارگاه تحقیق در هسته گزینش علوم پزشکی اراک برگزار گردید.

ادامه مطلب