گزارش خطا

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • تاریخ*تاریخ برگزاری
  2
 • ساعت وقوع خطا*ساعت
  3
 • نام بخش*نام کامل
  4
 • خطا توسط کدام واحد رخ داده است*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
  5
 • کدپذیرش یا شماره پرونده بیمار*نام کامل
  6
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   7
  • علت بروز خطا*توضیح بیشتر
   8
  • شرح وقوع خطا*توضیح بیشتر
   9
  • اقدام اصلاحی انجام شده یا پیشنهادی*توضیح بیشتر
   10
  • شدت خطای اتفاق افتاده(درصد صدمه)برای بیمار چقدر است؟*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
   11
  • احتمال وقوع مجدد خطا در آینده چقدر است؟*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
   12
  • آیا خطا منجیر به آسیب بیمار شده است؟*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
   13
  • آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
   14
  • ایا خطا منجر به تحمیل هزینه به بیمار شده است؟*کشور مورد نظر را انتخاب کنید
   15