بیمارستان امام سجاد آشتیان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک