بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۱۷۳۹

شرح وظایف:

      تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

     همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

     طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

     تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

     تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

     بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی

     ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

     برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

     طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

     نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات   

کلید واژه ها: بهبود کیفیت

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲