منشور حقوق بیمار

تعداد بازدید:۱۳۳۴

منشور حقوق بیمار        
 
-      بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان مطلوب وموثر همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی وفرهنگی ومذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
-      بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستاروسایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.
-     بیمار حق دارد درخصوص مراحل تشخیص ،درمان وسیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصا ویادرصورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که درفوریتهای پزشکی این امرنباید منجر به تاخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمارگردد.

-      بیمار حق دارد قبل از معاینات واجرای درمان اطلاعات ضروری درخصوص عوارض احتمالی وا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت ودرانتخاب شیوه نهایی درمان مشارکت نماید.
-      بیمار حق دارد درصورت تمایل شخصی وعدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت خود را از خاتمه درمان اعلام ویابه دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.
-      بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود ازمحرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی،نتایج معاینات ومشاوره های بالینی جز درمواردیکه براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.
-      بیمار حق دارد از راز داری پزشک ودیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشدلذا حضور بالینی افرادی که مستقیما در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه بیمار خواهدبود.
-      بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج ودیگر اعضای اصلی گروه معالج درطول مدت بستری،انتقال وپس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.
-      بیمارحق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی وپژوهشی بیمارستان که به روندسلامتی ودرمان او موثرند تمایل ورضایت شخصی خود به مشارکت درمانی رااعلام ویا درمراحل مختلف پژوهش از ادامه همکاری خودداری نمایند.
-   بیمار حق دارد درصورت ضرورت اعزام وادامه درمان در سایر مراکز درمانی، قبلا از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها وپوشش بیمه های خدمات در مراکز درمانی مقصد مطلع   گردد.

کلید واژه ها: منشور حقوق بیمار حقوق بیمار

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲