واحد اداری

تعداد بازدید:۱۸۳۵

شرح وظایف:
 
 -رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 
-تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 
-انجام امور مربوط به تعاون،بیمه و رفاه کارمندان
 
-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،ترفیع،اضافه کاری و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق
 
-برنامه ریزی وتمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 
-استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 
-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امورجاری
 
-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 
-اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام کلیه امور اداری مربوطه؛
 
-اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرسنل بهداشتی و درمانی وپشتیبانی
 

 

کلید واژه ها: واحد اداری

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲