تیم مدیریتی

نام و نام خانوادگی :
جناب آقای دکتر علی خانی دخت
 سمت:
سرپرست بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان
 

 

نام و نام خانوادگی:
جناب آقای محمد تقی طهماسبی
سمت:
سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

نام و نام خانوادگی :
سرکار خانم فاطمه استرابی
 سمت:
مترون بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

 

آخرین ویرایش۰۴ آبان ۱۳۹۸