تیم مدیریتی

تعداد بازدید:۲۵۵۷

نام و نام خانوادگی :
جناب آقای دکتر عباس ملاطایفه
 سمت:
سرپرست بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان
 

 

نام و نام خانوادگی:
جناب آقای محسن نوده فراهانی
سمت:
سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

نام و نام خانوادگی :
سرکار خانم فاطمه استرابی
 سمت:
مترون بیمارستان امام سجاد(ع) آشتیان

 

 

کلید واژه ها: تیم مدیریتی