منابع انسانی

تعداد بازدید:۲۰۴۱


معرفی پرسنل:
 
حسن سزاوار آشتیانی

شرح وظایف:
 
 1-رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 
2-تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 
3-انجام امور مربوط به تعاون،بیمه و رفاه کارمندان
 
4-تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ،ترمیم حقوق ،مرخصی ،ترفیع،اضافه کاری و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق
 
5-برنامه ریزی وتمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 
6-استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 
7-اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امورجاری
 
8-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 
-9اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان و انجام کلیه امور اداری مربوطه؛
 
-10اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی پرسنل بهداشتی و درمانی وپشتیبانی

کلید واژه ها: نیروی انسانی

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۴۰۲