نظر سنجی

نظر سنجی
 • 0
 • میزان رضایت از نحوه ارائه خدمات*
  1
 • نحوه برخورد پرسنل با مراجعین*
  2
 • میزان رضایت از تجهیزات و امکانات مرکز*
  3
 • میزان رضایت از غذای مرکز*
  4