مدیریت

تعداد بازدید:۳۲۹۸

  

                                                                        

نام و نام خانوادگی: رضا معتمدی  

رشته تحصیلی:

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33686868

شماره تماس داخلی: 33675001-202

آدرس: اراک -  بیمارستان آیت الله خوانساری

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و رهنمایی آنان
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان .
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 • مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
 • ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش .
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه .
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه .
 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت بیمارستان به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران .
 • انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 • هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و ...
 • شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحویل اداری ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و غیره
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان .
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان .
 • تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان.
 • نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها .
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .

کلید واژه ها: مدیریت

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۲