آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزش پرستاران

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
گزارش پرستاریفایل های آموزش پرستاران
سطوح مراقبتیفایل های آموزش پرستاران
جزوه کنترل عفونتفایل های آموزش پرستاران
تحویل موثر بیمار (۱)فایل های آموزش پرستاران
آموزش به بیمارفایل های آموزش پرستاران
آشنایی با داروها و تجهیزات وچیدمان (۳)فایل های آموزش پرستاران
اصول اکسیژن تراپی (۱)فایل های آموزش پرستاران
CPRفایل های آموزش پرستاران
جزوه مهارت های رفتاری و ارتباطیفایل های آموزش پرستاران
ICU منبع دفترچه مهارت اختصاصی بخشفایل های آموزش پرستاران
منبع دفترچه مهارت اختصاصی بخش شیمی درمانیفایل های آموزش پرستاران
منبع دفترچه مهارت اختصاصی بخش اورژانسفایل های آموزش پرستاران
منبع دفترچه مهارت اختصاصی بخشهای انکولوژی یک و دوفایل های آموزش پرستاران
منبع دفترچه مهارت اختصاصی بخشهای هماتولوژی یک و دوفایل های آموزش پرستاران
فلوچارت چارت پرسنل جدید الورودفایل های آموزش پرستاران
اورژانس ها و حالت های بالینی خاص مراقبت تسکینی و حمایتیفایل های آموزش پرستاران