کنترل عفونت

تعداد بازدید:۵۶۵

 

 
 

                کنترل عفونت

 

سوپروایزر کنترل عفونت : سرکار خانم حوری صنعتگر

تلفن داخلی : 208


واحد کنترل عفونت مرکز درمانی/آموزشی آیت اله خوانساری اراک بر اساس دستورالعمل های راهنمای کشوری نظام مراقبت کنترل عفونت های بیمارستانی تشکیل شده است و برای نیل به اهداف مورد نظر کمیته بهداشت وکنترل عفونت ولنژ را تشکیل داده است که  بطور معمول کمیته در هردو ماه یکبار جلسه خواهد داشت که زمان برگزاری آن از یک هفته قبل توسط پرستار کنترل عفونت ابلاغ خواهد شد .  

وظایف مسئول  کنترل عفونت:

 - شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران، دانشجویان و سایر کارکنان  در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت

- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای پرستاران با سایر گروهها برگزار می شود.

- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکارهای مناسب به کمیته

- افزایش سطح آگاهی کارکنان بیمارستان از طریق انواع آموزش های مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت

- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی

- ارزیابی و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

- کنترل روشهای مراقبت های بالینی بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماریهای عفونتی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

- پیگیری و ثبت موارد نیدل استیک پرسنل در معرض خطر با همکاری پزشک کنترل عفونت

- بازدید از قسمتهای مختلف بیمارستان به اتفاق کارشناس بهداشت مرکز طبق برنامه مدون

- نظارت بر تهیه و مصرف اصولی مواد ضد عفونی کننده

- پیگیری تهیه نمونه و کشت گیری از محیط، پرسنل و وسایل براساس شرایط و صلاح دید کمیته بهداشت و کنترل عفونت

- شرکت در کمیته بهداشت و کنترل عفونت

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۱