ریاست

تعداد بازدید:۳۱۶۸
  

نام و نام خانوادگی: دکتر رضا شجاعی

رشته تحصیلی: فوق تخصص جراحی عروق و تروما از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیأت علمی دانشگاه و استاد یار پایه 2

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 33686868-086

شماره تماس داخلی: 201

آدرس: اراک ، انتهای خیابان دانشگاه - مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری

سوابق اجرایی

 • عضو هیئت ممتحنه آزمون آمادگی بورد انجمن جراحان عروق
 • رتبه 8 آزمون بورد کشوری جراحی عمومی
 • رتبه3 آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی جراحی عروق
 • رتبه 563 کنکور سراسری - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین در رشته پزشکی عمومی 
 • عضو شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • عضو انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

شرح وظایف

 • کسب خط مشی و دستورالعمل های الزم از ریاست دانشگاه
 • نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج براساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد
 • نظارت در مورد انتخابات پزشکان همکار بیمارستان براساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیرپزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان
 • سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها
 • سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان
 • شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحدهای پاراکلینیکی بیمارستان
 • ایجاد کمیته های الزم بیمارستانی، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای و ظایف
 • مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکالت و نواقص موجود در هر مورد
 • تهیه گزارش از فعالیت ها، مشکالت و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه
 • نظارت بر امور مالی، تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده
 • تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی، بهداشتی، اداری، مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول

کلید واژه ها: دکتر رضا شجاعی ریاست_مرکز_آیت_الله_خوانساری بیمارستان ایت اله خوانساری (ره) تنها قطب درمان سرطان در غرب کشور

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱