افتخارات

تعداد بازدید:۸۴۷

 کسب مقام سوم در حاکمیت بالینی 1390
  قطب درمان سرطان 
  کسب رتبه سوم اعتبار بخشی آموزشی در سال 1394

کسب رتبه دوم اعتبار بخشی آموزشی در سال 1397
 کسب گواهی نامه درجه یک اعتبار بخشی در سال 1394
 کسب نمره درجه 1در سال 1396

انتخاب واحد برتر و منتخب در زمینه خدمت رسانی از سوی استانداری  سال 1398

کسب گواهی نامه درجه یک اعتبار بخشی در سال 1401

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۱