افتخارات

تعداد بازدید:۱۰۷۱

 - کسب مقام سوم در حاکمیت بالینی 1390
 - قطب درمان سرطان 
 - کسب رتبه سوم اعتبار بخشی آموزشی در سال 1394

- کسب رتبه دوم اعتبار بخشی آموزشی در سال 1397
 - کسب گواهی نامه درجه یک اعتبار بخشی در سال 1394
 - کسب نمره درجه 1در سال 1396

- انتخاب واحد برتر و منتخب در زمینه خدمت رسانی از سوی استانداری  سال 1398

- کسب گواهی نامه درجه یک اعتبار بخشی در سال 1401

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۴۰۲