واحد توسعه آموزش بالینی(EDO)

تعداد بازدید:۵۱۵

این واحد زیر مجموعه ی واحد آموزش و زیر نظر مسئول محترم EDO (سرکار خانم دکتر اطرشی) و توسط کارشناس EDO (خانم عبدی) در حال فعالیت می باشد.

اهم فعالیت های این واحد:

  1. برگزاری کارگاه های ارتقاء و توانمدسازی اساتید، برنامه ربزی درسی ، ارزشیابی، توانمدسازی پرسنل و دانشجویان، پژوهش در آموزش و ... که هرکدام از این کارگاه ها به طور میانگین هر2 ماه یکبار در بیمارستان و با شرکت اساتید هیئت علمی تشکیل می گردد.
  2. همکاری با واحد توسعه آموزش بالینی دانشگاه(EDC) جهت حضور در بیمارستان به منظور بازدید از روند فعالیت های EDO مرکز
  3. ارائه گزارش واحد EDO مرکز هر6 ماه یکبار به معاونت محترم آموزش دانشگاه
  4. شرکت در جلسات واحد توسعه آموزش بالینی دانشگاه (EDC) در جهت رفع نواقص و یکپارچه سازی فعالیت های این واحد در دانشگاه
آخرین ویرایش۲۰ آبان ۱۴۰۲