مرکز آموزشی و درمانی آیت اله خوانساری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک