نیاز سنجی آموزشی (PDP)

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام بخش*
  2
 • تاریخ تکمیل فرم*
  3
 • مدرک تحصیلی*
  4
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  5
 • اولویت اول
  6
 • عنوان دوره (اولویت اول)*
  7
 • زمان پیشنهادی برگزاری دوره(اولویت اول)*اولویت اول
  8
 • روش پاسخ به نیاز آموزشی(اولویت اول)*
  9
 • دوره های پیشنهادی مسئول بخش(اولویت اول)*
  10
 • اولویت دوم
  11
 • عنوان دوره(اولویت دوم)*
  12
 • زمان پیشنهادی برگزاری دوره(اولویت دوم)*
  13
 • روش پاسخ به نیاز آموزشی(اولویت دوم)*
  14
 • دوره های پیشنهادی مسئول بخش(اولویت دوم)*
  15
 • اولویت سوم
  16
 • عنوان دوره(اولویت سوم)*
  17
 • زمان پیشنهادی برگزاری دوره(اولویت سوم)*
  18
 • روش پاسخ به نیاز آموزشی(اولویت سوم)*
  19
 • دوره های پیشنهادی مسئول بخش(اولویت سوم)*
  20
 • اولویت چهارم
  21
 • عنوان دوره(اولویت چهارم)*
  22
 • زمان پیشنهادی برگزاری دوره(اولویت چهارم)*
  23
 • دوره های پیشنهادی برگزاری دوره(اولویت چهارم)*
  24
 • دوره های پیشنهادی مسئول بخش(اولویت چهارم)*
  25
 • اولویت پنجم
  26
 • عنوان دوره(اولویت پنجم)*
  27
 • زمان پیشنهادی برگزاری دوره(اولویت پنجم)*
  28
 • روش پاسخ به نیاز آموزشی(اولویت پنجم)*
  29
 • دوره های پیشنهادی مسئول بخش(اولویت پنجم)*
  30