اسامی پزشکان

تعداد بازدید:۱۵۲۴۱

اسامی پزشکان مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری

وضعیت

رشته تخصصی

مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی پزشک

ردیف

عضو هیئت علمی

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

دکتر عفت مشهدی

1

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

دکتر مرجان مهری

2

عضو هیئت علمی

رادیوتراپی_آنکولوژی

متخصص

دکتر جمشید انصاری

3

----

رادیوتراپی_آنکولوژی

متخصص

دکتر خاطره معصومی

4

عضو هیئت علمی

رادیوتراپی_آنکولوژی

متخصص

دکتر آذین احمری

5

----

رادیوتراپی_آنکولوژی

متخصص

دکتر سیامک بابایی

6

----

بیماری های داخلی

متخصص

دکتر مهدیه قاضی زاهدی

7

----

بیماری های داخلی

متخصص

دکتر مهدی شکری

8

----

آنکولوژی-رادیوتراپی

متخصص

دکتر سیامک بابایی

9

---------

خون و سرطان بالغین

فوق تخصص

دکتر هما رضوی

10

----

عفونی

فوق تخصص

دکترشبانی

11

---- قلب متخصص دکتر بازیاری 12

آنکولوژی - رادیوتراپی

متخصص

دکتر عبدی

13

----

----

پزشک عمومی

دکتر مهدی موحدی مهر

14

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۱