بخش اورژانس

تعداد بازدید:۱۶۶۸
بخش اورژانس

نام بخش :  اورژانس
               سرپرستار : خانم فتح آبادی           
   
 

 پزشکان : 
 - دکتر جمشید انصاری
 - دکتر فتح الله محقق
 - دکتر رضوان حسینیان
 - دکتر عفت مشهدی
 - دکتر رباب عبدی
 - دکتر آذین احمری

تعداد پرسنل : 
16 نفر     کارشناس پرستاری
4 نفر       خدمه

1 نفر     منشی

خدمات ارائه شده در بخش: 
 ارائه شیمی درمانی بصورت سرپایی - تزریق و فراورده های خونی و ارائه خدمات سرپایی به بیماران هماتولوژی - انکولوژی -  پروسیجرهای درمانی

تلفن مستقیم : ---
تلففن داخلی: 213 -

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۸