رادیولوژی

تعداد بازدید:۱۹۶۵

نام بخش : تصویر برداری

 مسئول بخش : حسین کاج

 
 
 پرسنل: 
  - کارشناس رادیولوژی         آقا        1 نفر
  - کاردان رادیولوژی            خانم     5 نفر

 خدمات ارائه شده در بخش: 
  - انجام رادیوگرافی ساده از اندام های بدن
  - انجام ماموگرافی
  - انجام سونوگرافی بیماران بستری در مرکز

تجهیزات : 
  - دستگاه رادیولوژی CR  با توانایی فلورسکوپی
  - دستگاه ماموگرافی
  - دستگاه سونوگرافی داپلر

 تلفن مستقیم : ---
 تلفن داخلی : 236

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۸