مطالب مرتبط با کلید واژه " درباره کتابخانه "


درباره ما (کتابخانه)

تاریخچه: در اواسط سال 1385عملیات بازسازی و تعمیر بنای آن و تعویض کامل تاسیسات یا صرف حدود 10 میلیارد ریال هزینه آغاز و در سال 1386 بیمارستان با تهیه تجهیزات آن و ظرفیت 64 تخت به بهره برداری رسید و ...