مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد بهداشت


بهداشت خانواده

معرفی واحد: بهداشت خانواده واحد بهداشت خانواده یکی از بزرگترین واحدهای ستاد مرکزبهداشت است وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیرمادران وکودکان وفراهم کردن مراقبتهای اساسی برای کودکان- جوانان-زنان وسالمندان می باشد.تغیییرشاخصهایی مثل میزان مرگ ومیرکودکان ومادران - نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی ...

دهان و دندان

   مسئول واحد: خانم صغری جمالو    مدرک و رشته تحصیلی:     کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان    شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان : 1-      تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان 2-      هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با ...

بهداشت مدارس

سرکار خانم جمالو        سمت: مسئول بهداشت مدارس        واحد بهداشت مدارس  تاریخچه واحد بهداشت مدارس درسال 1369 توافق نامه ای بینوزارتین بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ووزارت آموزش وپرورش در7بند به تصویب رسیدومقرر گردید مراقبینی که درسال 1357 از وزارت ...