بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۱۷۶۵


معرفی واحد:
بهداشت خانواده
واحد بهداشت خانواده یکی از بزرگترین واحدهای ستاد مرکزبهداشت است وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیرمادران وکودکان وفراهم کردن مراقبتهای اساسی برای کودکان- جوانان-زنان وسالمندان می باشد.تغیییرشاخصهایی مثل میزان مرگ ومیرکودکان ومادران - نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشوراهمییت داردبلکه به عنوان معیار توسعه نیز درنظرگرفته می شود.
 
معرفی پرسنل:
خانم اکرم جهانشاهلو مسئول واحد بهداشت خانواده

شرح وظایف:
اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف
2- بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرائی در زمینه بهداشت خانواده ودر قالب سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 3-نظارت بر کیفیت و کمیتخدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده از واحدهای محیطی  
4-تجزیه و تحلیلوارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها ( مادران، کودکان، ...)
5-  نگهداری ضوابط، اطلاعات و داده های موجود در برنامه  و بهرهگیری از آن در برنامه ریزیهای آینده
6-  همکاری و هماهنگی با سازمانها، موسسات،نهاد ها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده از قبیل فرمانداری -کمیته امداد –بهزیستی –اموزش وپرورش و..
7-  تهیه وتنظیم  برنامه ها و مطالب آموزشی حین خدمت رده های مختلف برنامه های بهداشت خانواده
8-   انجام بررسیها و تحقیقات فنی اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشتخانواده
9- همکاری موثر و مداوم با سایر واحد های بهداشتی
10-شرکت درجلسات، کمیسیونها، کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی، بحثو تبادل نظر در زمینه حل مشکلات  موجود و ارائه نظرات مشورتی در زمنیه های مختلف
11-  تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن بهمسئولان مربوطه
12-  شرکت در تنظیم برنامه دوره های آموزشی و اجرای برنامه حین  خدمت کارکنان بهداشتی و پرسنل جدید الاستخدام ودانشجویان پیرا پزشکی 
شماره تماس:
 08635452080-3تلفن گویا
داخلی:
2-7
          

لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: برنامه بهداشت واحد بهداشت بهداشت خانواده خانواده واحد بهداشت خانواده واحد بهداشتی زمینه

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱