مطالب مرتبط با کلید واژه

واحد


بهداشت خانواده

معرفی واحد: بهداشت خانواده واحد بهداشت خانواده یکی از بزرگترین واحدهای ستاد مرکزبهداشت است وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیرمادران وکودکان وفراهم کردن مراقبتهای اساسی برای کودکان- جوانان-زنان وسالمندان می باشد.تغیییرشاخصهایی مثل میزان مرگ ومیرکودکان ومادران - نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی ...

دهان و دندان

   مسئول واحد: خانم صغری جمالو    مدرک و رشته تحصیلی:     کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان    شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان : 1-      تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان 2-      هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با ...

گسترش و توسعه شبکه

 نام و نام خانوادگی: هادی رسولی سمت:  کارشناس گسترش نام نام خانوادگی:خانم فاطمه بیرامی سمت: مسئول گسترش واحد ستاد هماهنگی و گسترش شبکه ها تعریف واحد:   ستاد گسترش واحدی است جهت تعیین نقشه و پیشنهاد محل استقرار واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستائی در محدوده تحت ...