گسترش و توسعه شبکه

تعداد بازدید:۲۳۸۵


 نام و نام خانوادگی: هادی رسولی
سمت:  کارشناس گسترش
نام نام خانوادگی:خانم فاطمه بیرامی
سمت: مسئول گسترش
واحد ستاد هماهنگی و گسترش شبکه ها
تعریف واحد:
 
ستاد گسترش واحدی است جهت تعیین نقشه و پیشنهاد محل استقرار واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستائی در محدوده تحت پوشش بر اساس جمعیت، نقشه جغرافیایی، امکانات، نیاز منطقه و سایر عوامل و همچنین پیش بینی نیروی پرسنلی و تجهیزات مورد لزوم و نظارت بر عملکرد آنان و ایجاد هماهنگی های لازم و در صورت لزوم جابجایی ،کاهش یا افزایش واحدها، پرسنل و تجهیزات جهت انجام هر چه بهتر وظایف این واحدها.
 
شرح وظایف:
 
1-ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی؛
2-پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام رده ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده؛
3-پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها؛
4-مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت؛
5-تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت؛
6-ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره؛
7-مشخص نمودن تنگنا ها و نارسا ئیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحد های محیطی و ستادی؛
8-هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی، تربیت، اموزش و استخدام انها؛
9-تدوین، پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف؛
10-نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحد های بهداشتی و پیگیری محل مناسب جهت واحد های استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث؛
11-پیشنهاد جهت تشویق، تنبیه، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان؛
12-ایجاد هماهنگی درون بخشی بین واحد های ستادی مستقر در مرکز بهداشت؛

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-2
 

کلید واژه ها: جهت هماهنگی ایجاد هماهنگی واحد بهداشتی ایجاد محل

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱