مطالب مرتبط با کلید واژه

مناقصات


در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار شد

جلسه توجیهی رابطان حقوقی و آسیب شناسی مناقصات و مزایدات برگزار شد گالری

با حضور رابطان معرفی شده به مدیریت امور حقوقی و قراردادها ، همچنین با حضور مدیران دانشگاه برگزار شد ، مدیر محترم امور حقوقی ، مدیری محترم امور مالی و کارشناس امور حقوقی دانشگاه و هم چنین با دعوت از کارشناس سازمان بازرسی قوه قضائیه به بحث و تبادل نظر در رابطه با آسیب شناسی در حوزه مناقصات و مزایدات پرداختند .

ادامه مطلب