پرسش‌های متداول


گرایش هائی که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی می توانند برای ادامه تحصیل در مقطع ارشدانتخاب کنند شامل چه گرایشهایی می باشد؟

کارشناسان پرستاری می توانند در رشته های پرستاری، پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، پرستاری سالمندی در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند.(لطفاً جهت درک بهتر مطلب روی سوال مربوطه کلیک کنید)

فارغ التحـصیلان کارشناسی پرسـتاری، در آزمون ارشـد کدام رشته ها می تـوانند شرکت کنند و ادامه تحصیل دهند؟

با کارشناسی پرسـتاری می تـوان در کارشناسی ارشد 22 رشته (البته در آزمـون وزارت بهداشت) ادامه تحصیل داد که شــامل: 

پرســتاری – اپیدمـیولـوژی –  آمـوزش بهـداشت – آمـار زیستـی – رفـاه اجتمـاعی – علــوم تشریحی – علـوم تغــذیه – علــوم بهداشـتی در تــغذیه – فیزیولوژی – کتـابـداری و اطلاع رسانی پزشـکی – مـدارک پزشـکی – مدیریت خدمات بهداشتی درمـانی – مدیریت تـوانبـخشی – اقتــصاد بهــداشت (با 2 گرایش توسعـه ی بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمـان) –  نانـوتکنولوژی پزشکی – آمـوزش پزشــکی – انفـورماتیک پـزشکی– زیست فن آوری پزشــکی – اُرگونـومـی – پرســتاری مراقبت هـای ویژه –  پرستـاری مراقبت هـای ویژه نــوزادان- و پرستاری سالمندان است.

3. شرایط لازم جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری ویژه و نوزادان چیست؟


دارا بودن حداقل دو سال سابقه بالینی برای شرکت در آزمون ارشد پرستاری ویژه و نوزادان لازم و ضروری است.

نحوه درخواست حق التحریر مقالات داخلی و خارجی چگونه است؟

فرم حق التحریر مقالات روی سرور سامانه پژوهان بارگذاری شده است. اطلاعات مقاله را با توجه به فیلدهای اطلاعاتی تکمیل نموده و در قسمت پیوست ها ، pdf متن مقاله، pdf نمایمه مقاله، یا تصویر صفحه JCR را بارگذاری نمایید. مراحل بعدی توسط کارشناس مربوطه پیگیری، تایید و جهت پرداخت به حسابداری ارسال خواهد شد

  قانون حذف نمرات مردودی چگونه است؟

پیرو مصوبه بیست وهفتمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 12/2/88درخصوص حذف نمره مردودی .دانشجویی که در درسی نمره مردود کسب میکند در صورتیکه در مرحله بعد نمره 16 یا بالاتر اخذ نماید نمره مردودی قبلی وی حذف میگردد.