دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

لغو آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۰
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۶

لغو آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۰