گروه داخلی جراحی، ویژه

 

اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ( فن، داخلی جراحی، ویژه )
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رتبه علمی آدرس  CV
1 دکتر کبری راهزانی دکترای تخصصی پرستاری دانشیار CV
2 دکتر داود حکمت پو دکترای تخصصی پرستاری دانشیار CV
3 آقای احمدرضا عابدی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
4 آقای کوروش رضایی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
5 آقای هادی جعفری منش کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
6 آقای محمد گلی طالب کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
7 آقای مهدی هرورانی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
8 خانم محبوبه خسروانی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
9 خانم فاطمه جاه پلقی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
10 خانم راضیه مختاری کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
11 خانم مهتاب طیبی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV
12 خانم زهره فراهانی کارشناس ارشد پرستاری مربی CV
13 خانم فهیمه داودآبادی کارشناس ارشد پرستاری مربی CV
14 مینا عسگری کارشناس ارشد پرستاری مربی CV
15 مریم ابراهیم آبادی کارشناس ارشد پرستاری مربی CV
16 فاطمه مهرابی کارشناس ارشد پرستاری مربی CV

 

کارشناس گروه خانم الهه خدادادی (کارشناسی ارشد پرستاری)

 

کلید واژه ها: گروه داخلی - جراحیگروه مراقبت ویژهدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۳۷