میز خدمت

تعداد بازدید:۱۸۴۳۰
ردیف

عنوان خدمت کلان

عنوان زیر خدمت

نحوه ارائه زیرخدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

لینک صفحه دریافت خدمت

FAQ

SLA

شماره تماس واحد پاسخگو

1 آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت آزمایش و کنترل کیفی مواد، فرآورده ها و اقلام مواد و محصولات و فرآورده های سلامت حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات     بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۳۹۱۷
2

صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور

صدور/ تمدید مجوزهای فعالیت آزمایشگاه های کنترل همکار در حوزه اقلام سلامت محور غیر حضوری ، حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۸۵۵۷۵
3 ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای  ارائه فرآورده های ویژه متابولیک و شیرخشک های رژیمی یارانه ای  حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات     بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۳۹۱۷
4 پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مرتبط با اقلام سلامت محور غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۶۲۱۲
5 اعطای تسهیلات در قالب وام به دانشجویان گروه علوم پزشکی پرداخت وام به دانشجویان گروه علوم پزشکی غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات

۳۳۱۳۲۰۴۷

۳۳۱۲۱۷۴۳ 

6 آموزش مستمر جامعۀ پزشکی آموزش مستمر جامعۀ پزشکی غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۲۰۵۴
7 اعتباربخشی مؤسسات سلامت اعتباربخشی مؤسسات سلامت غیر حضوری، حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۲۵۹۹۰
8 ارائه پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت صدور و تمدید پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۴۰۵۷
9 ارائه پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت ابطال پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۴۰۵۷
10 ارائه پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت اصلاح پروانۀ فعالیت مؤسسات سلامت غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۴۰۵۷
11 اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور  حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات     بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۸۶۳۶
12 اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور  حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات     بیانیه توافق سطح خدمات ۳۲۷۹۲۰۶۶
13 توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه توزیع پزشکان و صدور گواھی ھای مربوطه حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات     بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۳۸۰۴۷
14 جذب اعضای هیات علمی و مشمولین تعهدات قانونی علوم پزشکی جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی غیر حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات لینک   بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۱۲۷۴۴۰
15 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده حضوری دریافت راهنما آدرس در سامانه ملی خدمات     بیانیه توافق سطح خدمات ۳۳۶۷۸۶۳۶