معاونت آموزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی
۰۸ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۵

کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی

حمایت از طرح های پژوهش در آموزش
۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۹

حمایت از طرح های پژوهش در آموزش