معاونت آموزش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

  • ۱۷ آذر
    حذف اضطراری
  • ۲۲ دی
    تاریخ برگزاری امتحانات