اعضاء شورای پژوهشی

  معرفی  اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پرستاری سال 1398                                             

 

نام و نام خانوادگی

رزومه

1

دکتر کبری راهزانی

CV

2

دکتر نازی نجات

CV

3

دکتر مهتاب عطارها

CV

4

دکتر داود حکمت پو

CV

5

دکتر شراره خسروی

CV

6

آقای کورش رضایی

CV

7

آقای هادی جعفری منش

CV
8

خانم محبوبه خسروانی

CV

9

آقای مهدی هرورانی

CV

10

دکتر محبوبه سجادی

CV

11

آقای احمدرضا عابدی

CV

12

دکتر فاطمه گنجه

CV

 

 

کلید واژه ها: اعضاء شورای پژوهشیدانشکده پرستاری اراک

آخرین ویرایش۰۵ بهمن ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۵۷