لیست رابطین برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

ردیفنامنام خانوادگیمحل خدمتشماره تماستوضیحات
1شاهینصارمیمعاونت آموزش--
2مریممحسنی فردمدیریت اورژانس پیش بیمارستانی--
3شرارهخزاعیمدیریت بازرسی--
4نفیسهصالحیپرستاری--
5رضاسپهری پویامعاونت تحقیفات--
6لیلامهاجریمعاونت توسعه مدیریت--
7منیرگودرزیمدیریت حراست--
8فاطمهصادقیمدیریت حقوقی--
9عاطفهعلینقیانامور اجتماعی--
10سعیدباریکامعاونت درمان--
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.